Szukaj

Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU - FACEBOOK z dnia 16.06.2020

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Konkurs z Tee.Journey
2. Organizatorem Konkursu jest VELYOU., ul. Os Bolesława Chrobrego 39/9, 60-681 Poznań.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook https://www.facebook.com/velyouwear w terminie 16.06.2020 - 25.06.2020

§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) spełnienie warunków Konkursu określonych w poście konkursowym

§3
NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  - dowolny Tee (1 sztuka tylko dla jednego Uczestnika) ze sklepu www.velyou.pl. Łącznie 2 produkty w ciągu 10 dni trwania Konkursu.
 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy wyłonieni losowo z pośród komentarzy. Nagranie z losowania zostanie opublikowane po 25.06.2020 w formie postu.

§4
ZASADY

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 2. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w poście.
 3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien napisać prywatną wiadomość elektroniczną na profil VELYOU. w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 4. Wygrany produkt nie podlega wymianie/reklamacji
 5. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialny będzie właściciel VELYOU.
 6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez VELYOU.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 8. Czynności podatkowe wynikające z wygranej spoczywają na Organizatorze konkursu


§5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu i oraz podanie numeru telefonu - w celu wysyłki wygranego produktu.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.velyou.pl

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.