Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VELYOU.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy VELYOU. dostępny pod adresem internetowym www.velyou.pl, prowadzony jest przez właściciela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą skróconą firmy VELYOU. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9721272348, REGON: 366839029, adres poczty elektronicznej: kontakt@velyou.pl, adres miejsca prowadzenia działalności: osiedle Bolesława Chrobrego 39/9, 60-681 Poznań.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

4. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie Internetowym VELYOU. 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.velyou.pl.

§ 2

Definicje

1. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

5. Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

7. Sklep Internetowy - prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.velyou.pl

8. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VELYOU. Krzysztof Krogulec, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9721272348, REGON: 366839029

9. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3

Ceny Produktów i Płatność

1. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

2. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt. O końcowej cenie Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.

§ 4

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,

2. wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 5

Metody płatności i dostawy

Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

  • płatność przelewem tradycyjnym w terminie do 3 dni roboczych,
  • natychmiastowa płatność za pośrednictwem: Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590. 

  Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie Sklepu Internetowego w zakładce: Płatność

  Kupujący zamawiając jakikolwiek produkt w Sklepie Internetowym VELYOU. nie ponosi żadnych kosztów dostawy związanych z danym zamówieniem. Każda paczka wysyłana jest kurierem po otrzymaniu płatności w dowolnej wybranej j.w. formie.

  Szczegółowe informacje na temat możliwych metod dostawy znajdują się za stronie Sklepu Internetowego w zakładce: Dostawy

   § 6

   Wykonanie umowy sprzedaży

   1. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

   § 7 

   Prawo odstąpienia od umowy (dot. tylko Konsumentów) 

   1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 27 ustawy o prawach konsumenta), Konsument może odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki bez konieczności uzasadnienia odstąpienia.

   2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu zwrotu, którego wzór został zamieszczony w przesyłce razem z Produktem lub na stronie internetowej sklepu VELYOU. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem wraz ze zwracanym Produktem. Wysłanie samego oświadczenia nie jest wystarczające do skutecznego odstąpienia od umowy.

   3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

   • pisemnie na adres: os. Bolesława Chrobrego 39/9, 60-681 Poznań;  
   • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@velyou.pl

   4. Sklep internetowy VELYOU nie będzie akceptować zwrotu rzeczy w stanie wskazującym na korzystanie z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. W związku z tym zwroty Produktów noszonych, niekompletnych, zniszczonych, uszkodzonych lub pobrudzonych przez Klienta nie będą przyjmowane.

   Skutki odstąpienia od Umowy:

   • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
   • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
   • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
   • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
   • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

   Szczegółowe informacje na temat zwrotów znajdują się za stronie Sklepu Internetowego w zakładce: Zwroty

   § 8

   Reklamacja- rękojmia (dot. tylko Konsumentów) 

   1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia). 

   2. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. 

   3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. 

   4. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: 

   • Złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny. 
   • Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 
   • Żądać wymiany produktu na wolny od wad. 
   • Żądać usunięcia wady. 

   5. Konsument, nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

   6. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego Konsument powinien dołączyć opis niezgodności towaru z umową. 

   7. Sprzedawca w ciągu 21 dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione. 

   8. Sprzedawca w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 9 pkt. 3 lub 4 może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę niezwłocznie usunąć. 

   9. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 

   10. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
    
   11. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z umową wymaga nadmiernych kosztów. 

   12. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

   13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 556 i kolejnych. 

   14. Sprzedawca zastrzega, że nie przyjmuję zwrotów za pomocą przesyłek za pobraniem, wszystkie zwroty realizowane są za pośrednictwem przelewów bankowych.

   Szczegółowe informacje na temat reklamacji znajdują się za stronie Sklepu Internetowego w zakładce: Reklamacje

   § 9

   Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

   1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 

   2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

   3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora). 

   4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

   § 10

   Dane osobowe w Sklepie Internetowym

   1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

   2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. Dodatkowo jedynie w celach podatkowo-księgowych, dowodowych oraz prowadzenia wewnętrznych statystyk.

   3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

   • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
   • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

   4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

   6. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego Zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

   7. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Sklep Internetowy zostały opisane w Polityce prywatności.

    § 11

    Postanowienia końcowe

    1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4.04.2020 r, godziny 9:00 i ma zastosowanie wobec umów zawieranych od tej daty. 

    2. W stosunku do Kupujących, którzy nie są Konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

    3. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego.

    4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

    5. Nazwa Sklepu Internetowego VELOYOU., adres pod którym jest dostępny: www.velyou.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

    Koszyk

    Twój koszyk jest pusty.